Nya restriktioner för event: max 50 personer!

Regeringen skärper reglerna, bild från DN.

Nu har regeringen infört nya restriktioner gällande evenemang och allmänna sammankomster. Den tidigare gränsen på 500 personer har nu ändrats till 50 personer och blir gällande från och med söndag 29 mars.

– Detta kommer ha stor inverkan på många verksamheter bland våra föreningar, säger Cristoffer Rosédius, ordförande för Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar.

Beslutet träder i kraft tillsvidare och det kommer också skapa en tuff situation för många som verkar i kultursektorn. Kontaktnätets medlemmar påverkas överlag stort av situationen och det är många som nu drabbas av inställda event och verksamheter samt i kölvattnet av det även svåra ekonomiska situationer. Samtidigt finns de som också under flera veckor varit osäkra på hur situationen kommer utvecklas och på vilka sätt verksamheter kan komma att påverkas eller inte.

– Vi välkomnar också beslutet, då det är tydligt och signalerar vad som nu gäller för kulturlivet, där många arrangörer i en period nu verkat i en gråzon om och hur arrangemang påverkas. Där har många av våra medlemmar också varit proaktiva och redan innan detta besked tagit tuffa beslut och ställt in evenemang, inte bara på grund av omständigheter utan då de som aktörer inte velat bidra till smittspridning i samhället. Vi upplever att alla vill göra insatser för att begränsa spridningen och ta kloka beslut, även om såklart konsekvenserna av besluten för vår sektor är enorma och ibland har katastrofala följder för verksamheterna. Det är en oerhört svår situation för alla, säger Cristoffer Rosédius.

Kontaktnätet har under en tid arbetat för att få en bättre bild av hur krisen påverkar förbundets medlemmar och nu med de nya restriktionerna kommer dessa att påverka ytterligare. Kontaktnätet arbetar löpande med att kommunicera till myndigheter och beslutsfattare i landet hur situationen påverkar förbundets verksamheter.

En annan viktig del av förbundets arbete är att fortsätta sprida kunskap och samlad information om situationen och hur det påverkar kulturlivets aktörer. Kontaktnätet har sedan 16 mars en särskild sida där vi samlar information som kan vara bra för kulturlivets aktörer:
http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/ 
Dela och sprid den gärna.

Regeringens krispaket till kultursektorn

Nu meddelar regeringen att de avsätter 500 miljoner till kulturlivet i ett ”krispaket” som ”gäller både små och stora aktörer och ska även kunna gå till frilansare inom kultursektorn. Statliga myndigheter ska inte omfattas av stödet”, enligt DN.

Kontaktnätet välkomnar beskedet om en första mer omfattande åtgärd för kulturlivets aktörer men vi är också väldigt försiktiga med hurra-ropen innan vi ser hur åtgärderna utformas och vilka de når.

Amanda Lind säger i ett uttalande i DN även att ”– Nu ska vi titta på detaljerna för hur det här ska fördelas. Det är viktigt att de myndigheter som är vana att fördela ut stöd inom kulturen och idrotten och känner verksamheterna också kan se till att de här pengarna går till dem som bäst behöver det i det här läget.”

Vad Kontaktnätet erfar är det ofta så att de myndigheter som fördelar stödet till kultursektorn har traditionellt fördelat väldigt begränsade medel till det ideella kulturlivets aktörer och Kontaktnätet och många andra aktörer har genom åren försökt att påverka detta för att få mer inkluderande kulturliv och kulturpolitik.

Amanda Lind säger i DN: ”– Detta stöd har vi sagt ska gå till föreningar, arrangörer och enskilda kulturskapare runt om i landet. De drabbas hårt av coronavirusets effekter. Sen är vi medvetna om att de statliga institutionerna som Dramaten, Operan och de statliga museerna, också har en väldigt svår situation nu men där får vi återkomma.”

– Vi håller tummarna för att de åtgärder som nu görs också når alla kulturföreningar och även omfattar mindre kulturföreningar, exempelvis de som verkar i glesbygd och inland, där begränsningen med 500 personer per event inte har varit det som slår hårdast, eller ens varit problemet, säger Cristoffer Rosédius, ordförande för Kontaktnätet.

Artikeln i DN:
https://www.dn.se/kultur-noje/krispaket-pa-1-miljard-kronor-till-kultur-och-idrott/

Kontaktnätet om Corona-viruset
http://www.kontaktnatet.se/kontaktnatets-foreningar-paverkas-av-coronakrisen/

Kontaktnätets föreningar påverkas av Coronakrisen

Kontaktnätet genomför just nu en undersökning där vi gått ut till våra medlemmar med en enkät och frågor för att skapa oss en bild av hur Coronakrisen påverkar kulturföreningarna runtom i landet. Vi har i skrivande stund bara hunnit få svar från ungefär 10% av våra medlemmar men det är en ganska tydlig bild som målas upp.

På frågan om hur föreningarna påverkas varierar svaren från att inte ännu påverkas till att vara hårt ansatta. En del kan fortsätta som vanligt i nuläget, en del har kunnat anpassa verksamheterna, en del har delvis förhindrad verksamhet och en del har verksamhet som blivit totalt förhindrad. Verksamhet har varit tvungen att tillfälligt upphöra för en förening som är beroende av de nolltaxelokaler som kommunen nu stängt ner som åtgärd och för en annan förening har lokaler där delar av verksamhet sker stängts ner för att minska smittspridning.

Många arrangörer drabbas
Främst är det konsertarrangemang som drabbas, men vi ser också tecken på att andra verksamhetsområden drabbas, exempelvis de där föreningarna fungerar som mötesplatser. Ett exempel är att en förening fått ställa in hemspråksundervisning för yngre. Verksamheter drabbas även genom att färre besöker dagligverksamheter såsom caféer och viss verksamhet har fått anpassats genom att minska antalet deltagare medan andra verksamheter tillfälligt fått ställas in helt och hållet.

De arrangerande föreningarna drabbas som sagt tydligt. En förening har redan valt att ställa in två arrangemang och även aktörer i samarbete med föreningar har ställt in sina evenemang hos olika föreningar. En förening hoppas kunna hålla sitt inplanerade arrangemang i slutet av månaden, men en inresande artist har de bokat av och de har dragit ner på marknadsföring. Det finns också de som inte ännu påverkats särskilt mycket, exempelvis en förening som har haft låg aktivitet överlag under perioden och tror att de inte kommer drabbas så hårt.

Den närmsta framtiden?
Föreningarna ser överlag bekymrat på den närmsta framtiden och många är oroliga för konsekvenserna av krisen. Det är oklart hur länge situationen kommer råda, men de som inte har stora event inplanerat före sommaren hoppas på att det ska ha lugnat ner sig vid det laget. Den förening vars största arrangemang, en årlig festival, äger rum i maj uttrycker ovisshet och svårighet att boka artister nu när framtiden är så oklar. Fler arrangemang kan komma att ställas in för föreningar och för de vars verksamhet tagit helstopp kommer det bli svårt att få upp momentum igen.

Krisen medför också ovisshet – en förening ser det som möjligt att få antingen en tydlig ökning eller minskning av verksamhet som bidrar till deras dagliga överlevnad, detta då föreningens målgrupp är unga och stora delar av utbildningar numera har stängt, vilket medför att många unga kan ha ökade behov av fritidssysselsättning samtidigt som Coronakrisen kan förhindra deltagande. Det är en situation där båda alternativen är problematiska. En ökning av deltagare leder till ökad smittrisk medan minskning leder till förlorade intäkter och brist på arbete för anställda.

Ekonomi i kris
Även om urvalet av föreningar ännu är litet går det att skönja en trend av att föreningarna redan drabbas ekonomiskt. Många har dock svårt att svara på i vilken utsträckning. Vissa uppger förluster eller inkomstbortfall och en förening kan konkret uppge att de räknar med 7000 kronor i förlust bara i mars månad men uppger ovisshet för de kommande månaderna. Flera ser risk för förluster eller förlorade intäkter om fler arrangemang måste ställas in, en förening uppger att det rör sig om tiotusentals kronor i förlust. Om vi skulle utgå från dessa siffror så kan det alltså handla om någonstans mellan 100 000 -250 000 kronor i månaden som minst för Kontaktnätets föreningar totalt och mörkertalet kan vara stort då vi ännu saknar data.

Hopp och råd
Det som också är tydligt är att alla försöker kämpa på med alla medel som finns till buds. Många uttrycker också stor förståelse för att det är svåra tider och delar med sig av goda råd. Att följa bestämmelser och/eller rekommendationer för att minska smittspridningen är återkommande råd. Ett annat tips är att ordna mindre event med lokala akter istället för större bokningar. Flera råder att vara tydlig med information till sina medlemmar och inte bidra till panik. Flera uppmanar också att stötta band, artister, arrangörer och liknande genom dessa tider, exempelvis genom att köpa merch eller helt enkelt donera pengar till föreningarna. En stor fördel är att ideella föreningar inte är vinstsyftande så de som donerar kan känna trygghet i att pengarna går garanterat till verksamheten!

Information om Coronaviruset och effekter på kulturlivet


Som nog de flesta vet har Sveriges regering fattat beslut om flera restriktioner och åtgärder till följd av Coronavirusets utbredning i världen och i Sverige. Kontaktnätet följer utvecklingen noga. Vi uppmanar alla till lugn, hänsyn, försiktighet och kloka beslut i den situation som råder.

I skrivande stund (15 mars 2020) kan vi konstatera att regeringen för några dagar sedan på Folkhälsomyndighetens inrådan har beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. Folkhälsomyndigheten har även gått ut med följande information och riktlinjer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Detta beslut påverkar kulturlivet och framför allt flera av Kontaktnätets arrangerande medlemsföreningar och det är ännu för tidigt att säga vilka långsiktiga konsekvenser det kommer få. Flera evenemang kommer bli inställda som en direkt följd av regeringens beslut, men många mindre arrangemang kommer också påverkas på olika sätt. Exemelvis kan artister ha svårt att resa in och publiken påverkas. Men vi ser också att föreningar som har verksamhet och fungerar som sociokulturella mötesplatser också påverkas.

Som riksförbund arbetar vi nu med följande strategi: vi kommer göra vårt yttersta för att stötta våra medlemmar som drabbas och som behöver hjälp, samt att vi arbetar för att kartlägga effekterna och föra dialog med myndigheter och beslutsfattare om situationen.

Kontaktnätet har också satt samman en informationssida relaterat till Coronaviruset här:
http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/

Kontaktnätet firar 45 med stor turné

Kontaktnätet firar 45 år som organisation i år. Förbundet bildades 1974 och är såldedes lika gammalt som den nu gällande svenska kulturpolitiken! Där Kontaktnätet förnyats med åren och i dag är ett förbund i tiden kanske inte samma går säga om förnyelsen i samhällets kulturpolitik, där Kontaktnätet kämpar för att våra arrangörer och genrer ska vara mer inkluderade och självklara aktörer för såväl stat, landsting och kommuner att både vända sig till, stötta och investera i.

Kontaktnätet har verkat länge i livemusikens tjänst och som förbund är vi starka i både inland och glesbygd runtom i landet och vi har en stor mångfald av aktörer, arrangörer och kulturutövare i våra nätverk. Kontaktnätet är dess medlemsföreningar och medlemsföreningarna formar Kontaktnätet. För att fira och manifestera vikten av ett levande kulturliv och livemusik i hela landet genomför Kontaktnätet nu en landsomfattande turné i samarbete med många av våra medlemsföreningar.

Detta möjliggörs även tack vare stöd från Musikverket (Många konserter små…) samt Kulturrådet. På regional nivå har vi även stöd från olika regioner/landsting. Varje arrangemang genomförs lokalt av en eller flera Kontaktnätet-föreningar vid rodret, ofta i samverkan med flera andra aktörer.

Först ut i listan av konserter är Norrbotten och konserter i Älvsbyn, Jarhois, Boden, Piteå och Övertorneå! Vi kommer uppdatera allt medan fler konserter tillkommer på listan, så håll utkik här samt på Kontaktnätets facebook.

Sök pengar för att nå fler unga!


Vill din förening bli bättre på att nå fler unga medlemmar? Vad skulle ni vilja göra för att nå ut bättre? Här har ni som är föreningar i Kontaktnätet chansen att söka lite pengar!

Kontaktnätets riksstyrelse har avsatt medel för en särskild satsning i höst. Läs mer och sök – ju snabbare desto större chans att det finns pengar kvar i potten.

Läs mer: http://www.kontaktnatet.se/utvecklingsbidrag-unga-medlemmar-2019/

Anmäl er till Check! 2019

Som medlem i MAIS är Kontaktnätet en av de organisationer som står bakom arrangemanget och träffpunkten CHECK! Det riktar sig till dig som har arrangerat ett tag, börjat att arrangera eller har planer på att ordna festivaler eller konserter. Upp till två personer per förening kan åka på denna inspirations- och kompetenshöjande helg och det kostar inget för er att medverka! Långväga inresande kan även få boende.

Läs mer här: http://www.mais.se/check/

Musikverket stöttar Kontaktnätet


Vi har fått stöd från Musikverket för vår projektsatsning ”Många konserter små…” vilket kommer resultera i en grym turné runtom i landet senare i år, där vi kommer samarbeta med många medlemsföreningar kring att blåsa mer liv i en jämställd livescen. Vi gläds åt beskedet och återkommer framöver med mer info.

Kontaktnätets 26:e kongress är över.


En kreativ och inspirerande helg i Nyköping hos värdföreningen Ung Kraft har nått sitt slut. Kontaktnätet har genomfört den 26:e kongressen i förbundets historia och vi har fått en ny riksstyrelse som är motiverade inför sitt nya uppdrag. Helgen har även bjudit på bland annat en inspirerande föreläsning med Live Green och konserter med Melby och Stina Velocette.