Efter Folk och Kultur 2024

Det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur har för sjunde gången gått av stapeln och Kontaktnätet har återigen varit med för att höja rösten om kulturföreningarnas stora betydelse, hur kulturpolitiken slår slint och varför det ideella engagemanget är av yttersta vikt i samhället.

Kontaktnätet arrangerade tre egna programpunkter, som finns att läsa om i tidigare nyheter på hemsidan, och planerade tillsammans med flera andra riksorganisationer en rad programpunkter med den röda tråden inkludering, mångfald och demokrati.

Vi ser idag många hot mot bredden i kulturlivet samtidigt som samhällets demokrati hotas från flera håll. Tillsammans vet vi på vilket sätt kulturföreningarna kan bidra med en bredd av kulturuttryck och hur människor kan inkluderas i en gemenskap kring dessa – en inkludering som kanske inte vore möjlig annars. Vi ser detta som mycket eftersträvansvärt och arbetar för att möjliggörandet av detta ska vara av hög politisk prioritet.

Vi ser tyvärr att Folk och Kultur, trots ambitionen att inkludera fler, inte är en helt lättillgänglig arena för många kulturföreningar och ideellt engagerade då rösterna som saknas är många. Men tillsammans med många andra arbetar vi för att en av Sveriges viktigaste kulturpolitiska forum ska kunna välkomna fler – för ett levande kulturliv som kännetecknas av demokratiskt inflytande, bredd och inkludering.