Rapportering 2021 (för år 2020)

Varje år önskar Kontaktnätet att alla föreningarna inkommer med en rapport om er verksamhet till oss. År 2021 rapporterar ni för den verksamhet ni haft i er förening under år 2020. Ni kan enkelt rapportera via systemet ebas eller så kan ni maila in era handlingar till oss.

Deadline för att söka det årliga verksamhetsstödet har nu passerat.
Vi vill ändå gärna att ni skickar in era uppgifter.
Ni som förening kan då söka andra stöd från förbundet och ta del av olika satsningar.
Att ni rapporterar ger också oss kunskap om hur läget är för alla föreningar och det betyder mycket för Kontaktnätet i vårt arbete som riksförbund.

Deadlines
Ju snabbare ni rapporterar i början av varje år, desto större verksamhetsbidrag har ni chans att få och desto snabbare kan ni ta del av Kontaktnätets olika erbjudanden.

Första deadline – 31 maj 2021.
De föreningar som då inkommit med komplett, godkänd och bidragsgrundande rapportering senast 31 maj får verksamhetsbidrag utbetalt innan juli månad. Grundstödet är då 5000 kr samt ett tillägg om 100 kr per bidragsgrundande medlem (utöver de tre första).

Andra deadline – 28 augusti 2021 kl 19:00 – sista chansen till verksamhetsstödet
De föreningar som inkommer med komplett, godkänd och bidragsgrundande rapportering efter första deadline men innan sista deadline 28 augusti kl 19:00 får sitt verksamhetsbidrag utbetalt innan december månad. Grundstödet i verksamhetsbidraget är då 2000 kr för dessa medlemsföreningar och utöver grundstödet ett tillägg om 100 kr per bidragsgrundande medlem (utöver de tre första). Rapportera gärna i god tid innan deadline så ni även hinner få hjälp med eventuella kompletteringar.

Föreningar som inkommer med rapportering efter sista deadline är inte berättigade eller garanterade verksamhetsbidraget. Däremot kommer ni tack vare rapporteringen att ha möjlighet att kunna ta del av andra stöd från Kontaktnätet.

Rapportera via ebas
Använd gärna medlemssystemet eBas för er rapportering. Det är kostnadsfritt för er förening och ett enkelt sätt att hålla reda på era medlemslistor och att rapportera till Kontaktnätet.

Vad som behövs:

 • Medlemsregister 2020
  Följ instruktionerna i ebas. (För er som laddar upp er egen medlemslista till eBas är det viktigt att ni har exakt samma ordning på uppgifterna som i mallen, så att eBas registrerar era medlemmar korrekt. Notera då vilka uppgifter som är obligatoriska. Här finns en mall i excel-format som ni kan använda för er medlemslista.)
 • Uppgifter om styrelsen
  En lista med förnamn, efternamn och styrelsepost för samtliga förtroendevalda. Ni kan fylla i styrelsemedlemmarnas uppgifter i eBas under er Årsmötesrapport och informera Kontaktnätet via mail om vem ni väljer till kontaktperson.
 • Verksamhetsberättelse för år 2020
  Vi vill helst få in en verksamhetsberättelse för er förening som avser verksamheten år 2020. Det går även bra med en preliminär version. Ni kan då komplettera senare med den slutliga, beslutade versionen efter ert årsmöte. I eBas laddas denna upp under fliken Årsmöte>Årsmöteshandlingar men ni kan även maila in denna till oss.
 • Senaste årsmötesprotokollet
  För att ni ska kunna söka verksamhetsstödet krävs i år också att er förening mot anmodan ska kunna uppvisa en kopia på senaste årsmötesprotokoll. Detta på grund av att MUCF justerat sina direktiv för vad de kräver från Kontaktnätet för att vi ska kunna erbjuda verksamhetsstödet. Ni kan om ni vill redan nu ladda upp kopia i eBas på protokollet.

I vissa fall kan vi behöva kompletteringar utöver den information ni laddar upp i eBas. Vi kontaktar då er.

Här loggar ni in på eBas där ni fyller i era uppgifter.
Glöm inte att ändra i systemet så att ni är inne på år 2020 för att rapportera 2020 års uppgifter.

För er som inte använder eBas
Ni som inte använder eBas kan skicka era handlingar enligt nedan till kansli@kontaktnatet.se.

 • Fullständig medlemsförteckning/medlemslista för år 2020
  Här finns en mall i excel-format som ni kan använda för er medlemslista. Notera vilka uppgifter som är obligatoriska för att ni ska kunna söka verksamhetsbidraget. För er som inte har excel finns här ett dokument med vilka uppgifter som behöver ingå markerade med *.
 • Uppgifter om 2020 års styrelse
  En lista med förnamn, efternamn och styrelsepost för samtliga förtroendevalda.
  Utse en ur styrelsen till kontaktperson – dennes kontaktuppgifter kan komma att ingå i underlaget till MUCF som Kontaktnätet skickar in.
 • Verksamhetsberättelse för år 2020
  En verksamhetsberättelse eller motsvarande för er förening som avser verksamheten år 2020. Det går även bra med en preliminär version. Ni kan då komplettera senare efter ert årsmöte med den slutliga.
 • Kunna uppvisa årsmötesprotokoll
  För att ni ska kunna söka verksamhetsstödet krävs i år också att er förening mot anmodan ska kunna uppvisa en kopia på senaste årsmötesprotokoll. Detta på grund av att MUCF justerat sina direktiv för vad de kräver från Kontaktnätet för att vi ska kunna erbjuda verksamhetsstödet.

Föreningar som ej når 60%-gränsen unga
Vi vill att ni som ej klarar 60% gränsen av unga medlemmar under år 2020 ändå rapporterar. Om ni vet att ni inte klarar gränsen kan ni skicka in en grundläggande rapport till Kontaktnätet. Detta gör att ni då blir observatörsmedlemmar år 2021, men ni kan ändå då ta del av många andra av Kontaktnätets olika stöd och möjligheter.

Bra att tänka på
Aktivt medlemskap – ett årligt ställningstagande
En förutsättning för det demokratiska deltagandet i föreningslivet är medlemmarnas val att vara medlem är ett aktivt ställningstagande. Kontaktnätet värnar demokrati och vi har som krav att medlemmarna i föreningen enbart räknas i rapportering som bidragsgrundande för verksamhetsbidraget om de, under det rapporterade året, tagit aktiv ställning till sitt medlemskap i föreningen. Ett aktivt ställningstagande är exempelvis att medlemmen – under året medlemskapet avser – har skrivit på en handling som intygar medlemskapet, bekräftat sitt medlemskap per mail eller betalat in en årlig medlemsavgift.

Aktuella kontaktuppgifter till er förening
Glöm inte att meddela oss om er förening har nya kontaktuppgifter, ny adress eller om något annat har förändrats som vi behöver känna till. Det är också viktigt så att vi kan nå er med information och besked, med mera. Kontrollera gärna att er epost-adress inte har spamfilter som filtrerar bort mail från domänen kontaktnatet.se

Om er förening är med i flera riksorganisationer
Ni får vara med i andra riksorganisationer. Er förenings medlemmar kan däremot bara utgöra underlag för bidrag från MUCF till en enda riksorganisation för det gällande året. Detta innebär att om ni är med i två riksorganisationer måste ni välja vilken ni godkänner använder ert underlag. Ni är skyldiga att meddela Kontaktnätet om ni rapporterar era medlemmar till annan riksorganisation och om så kan ni inte heller få Kontaktnätets verksamhetsbidrag.

För helt nybildade föreningar
Om ni är en ny förening kanske ni ännu inte hunnit göra en första verksamhetsberättelse kan ni skicka in en enkel verksamhetsrapport eller en verksamhetsplan till oss. Här finns en enkel mall för hur en verksamhetsberättelse kan se ut: Mall för verksamhetsberättelse

Fler frågor om rapportering:
Läs mer här: Vanliga frågor om rapportering
Om ni inte finner svaren där, kontakta oss så hjälper vi er.

Övrigt

Er rätt att använda uppgifter
Alla föreningar är skyldiga att följa lagar om hantering av personuppgifter, exempelvis PUL och GDPR. När ni rapporterar era medlemmar till Kontaktnätet ska ni ta detta i beaktande och intyga att ni följer dessa demokratiska grundkrav. I och med er rapportering intygar ni att ni har rätt att inkomma med uppgifterna till Kontaktnätet. De uppgifter ni skickar in ingår i underlag för Kontaktnätets ansökningar till myndigheter som MUCF och Kulturrådet om stöd.

Kontaktnätet följer också GDPR och lämnar inte ut medlemslistor till andra än revisorer och motsvarande. Medlemsregistren används främst för statistik och i förekommande fall som underlag för förbundets olika ansökningar om stöd. Uppgifter om föreningens och styrelsens kontaktperson kan komma att lämnas ut i relevanta sammanhang och ingå i ansökningar. Ni som skickar in uppgifter ansvarar för att kontaktpersonen är medveten om detta. Ni som förening godkänner i och med er rapportering att Kontaktnätet får tillgång till och får hantera de uppgifter ni sänder in. Kontaktnätet använder era uppgifter i löpande hantering för förbundets verksamhet, exempelvis för kontakt med er förening och för förbundets lista av medlemsföreningar.