Rapportering 2023 (för 2022)

Observera: Nedanstående information är ej längre aktuell då den endast avser 2023 års regelverk för komplett rapportering.

Varje år önskar Kontaktnätet att alla föreningarna inkommer med en rapport om er verksamhet till oss. År 2023 rapporterar ni för den verksamhet ni haft i er förening under år 2022. Ni kan enkelt rapportera via systemet eBas eller så kan ni maila in era handlingar till oss.

De medlemsföreningar som lämnar in bidragsgrundande komplett rapportering innan sista deadline kan få Kontaktnätets verksamhetsbidrag. Kriterierna för komplett rapportering grundar sig i de krav som statliga myndigheten MUCF har på Kontaktnätet vid utdelning av verksamhetsbidrag. Bidragsgrundande är den rapportering som är komplett och som styrker att föreningen uppfyller kriterierna för verksamhetsbidraget. Observera att kriterierna kan komma att justeras med hänsyn till eventuella förändringar i regelverket för MUCF:s utdelning av organisationsbidrag.

Deadlines
Ju snabbare ni rapporterar under året, desto större verksamhetsbidrag har ni chans att få.

Första deadline – 19 maj 2023
De föreningar som inkommer med komplett och bidragsgrundande rapportering senast 19 maj får ett grundstöd om 5000 kr samt ett tillägg om 100 kr per bidragsgrundande medlem (utöver de tre första).

Andra deadline – 27 augusti 2023
De föreningar som inkommer med komplett och bidragsgrundande rapportering efter första deadline men innan sista deadline får ett grundstöd om 2000 kr samt ett tillägg om 100 kr per bidragsgrundande medlem (utöver de tre första). Rapportera gärna i god tid innan deadline så ni även hinner få hjälp med eventuella kompletteringar.

Föreningar som inkommer med komplett rapportering efter sista deadline är inte berättigade eller garanterade verksamhetsbidraget. Däremot kommer ni tack vare rapporteringen att ha möjlighet att kunna ta del av andra stöd från Kontaktnätet.

Verksamhetsbidraget betalas ut under september månad.

Rapportera via eBas
Använd gärna medlemssystemet eBas för er rapportering. Det är kostnadsfritt för er förening och ett enkelt sätt att hålla reda på era medlemslistor och att rapportera till Kontaktnätet. När ni rapporterar för 2022, kom ihåg att ändra till år 2022 i rullgardinen.

Vad som behövs:

 • Medlemsregister 2022
  Följ instruktionerna i eBas. (För er som laddar upp er egen medlemslista till eBas är det viktigt att ni har exakt samma ordning på uppgifterna som i mallen, så att eBas registrerar era medlemmar korrekt. Notera då vilka uppgifter som är obligatoriska. Här finns en mall i excel-format som ni kan använda för er medlemslista. Det går också bra att maila kansliet med er lista och be om hjälp med att ladda upp.)
 • Uppgifter om styrelsen
  En lista med förnamn, efternamn och styrelsepost för samtliga förtroendevalda. För att få verksamhetsbidraget behöver er förening ha en oberoende förtroendevald revisor (det går bra med en ideell revisor). Ni kan fylla i styrelsemedlemmarnas uppgifter i eBas under er Årsmötesrapport och informera Kontaktnätet via mail om vem ni väljer till kontaktperson ur styrelsen.
 • Verksamhetsberättelse för år 2022
  Vi behöver helst få in en verksamhetsberättelse för er förening som avser verksamheten år 2022. Det går även bra med en preliminär version. Ni kan då komplettera senare med den slutliga, beslutade versionen efter ert årsmöte. I eBas laddas denna upp under fliken Årsmöte>Årsmöteshandlingar men ni kan även maila in denna till oss.
 • Senaste årsmötesprotokollet
  För att ni ska kunna söka verksamhetsstödet krävs också att er förening mot anmodan ska kunna uppvisa en kopia på senaste årsmötesprotokoll. Detta på grund av MUCF:s direktiv för vad de kräver från Kontaktnätet för att vi ska kunna erbjuda verksamhetsstödet. Ni kan om ni vill redan nu ladda upp kopia i eBas på protokollet.

I vissa fall kan vi behöva kompletteringar utöver den information ni laddar upp i eBas. Vi kontaktar då er.

Här loggar ni in på eBas där ni fyller i era uppgifter.
Glöm inte att ändra i systemet så att ni är inne på år 2022 för att rapportera 2022 års uppgifter.

För er som inte använder eBas
Ni som inte använder eBas kan skicka era handlingar enligt nedan till kansli@kontaktnatet.se.

 • Fullständig medlemsförteckning/medlemslista för år 2022
  Här finns en mall i excel-format som ni kan använda för er medlemslista. Notera vilka uppgifter som är obligatoriska för att ni ska kunna söka verksamhetsbidraget. För er som inte har excel finns här ett dokument med vilka uppgifter som behöver ingå markerade med *.
 • Uppgifter om 2022 års styrelse
  En lista med förnamn, efternamn och styrelsepost för samtliga förtroendevalda.
  Utse en ur styrelsen till kontaktperson – dennes kontaktuppgifter kan komma att ingå i underlaget till MUCF som Kontaktnätet skickar in.
 • Uppgifter om er revisor år 2022
  För att få verksamhetsbidraget behöver er förening ha utsett en oberoende revisor. Det går bra med en ideell revisor.
 • Verksamhetsberättelse för år 2022
  En verksamhetsberättelse eller motsvarande för er förening som avser verksamheten år 2022. Det går även bra med en preliminär version. Ni kan då komplettera senare efter ert årsmöte med den slutliga verksamhetsberättelsen.
 • Kunna uppvisa årsmötesprotokoll
  För att ni ska kunna söka verksamhetsstödet krävs också att er förening mot anmodan ska kunna uppvisa en kopia på senaste årsmötesprotokoll. Detta på grund av MUCF:s direktiv för vad de kräver från Kontaktnätet för att vi ska kunna erbjuda verksamhetsstödet.

Föreningar som ej når 60%-gränsen unga
För att er förening ska kunna få verksamhetsbidraget behöver era medlemmar under 2022 ha bestått till 60 % eller mer av unga i åldrarna 6-25 år. Vi vill att ni som ej klarar 60 %-gränsen av unga medlemmar under år 2022 ändå rapporterar. Om ni vet att ni inte klarar gränsen kan ni skicka in en grundläggande rapport till Kontaktnätet. Detta gör att ni då blir observatörsmedlemmar år 2023, och ni kan då ta del av många andra av Kontaktnätets olika stöd och möjligheter. Kontakta kansliet för mer information.

Bra att tänka på
Aktivt medlemskap – ett årligt ställningstagande
En förutsättning för det demokratiska deltagandet i föreningslivet är att medlemmarnas val att vara medlem är ett aktivt ställningstagande. Kontaktnätet värnar demokrati och vi har som krav att medlemmarna i föreningen enbart räknas i rapportering som bidragsgrundande för verksamhetsbidraget om de, under det rapporterade året, tagit aktiv ställning till sitt medlemskap i föreningen. Ett aktivt ställningstagande är exempelvis att medlemmen – under året medlemskapet avser – har skrivit på en handling som intygar medlemskapet, bekräftat sitt medlemskap per mail eller betalat in en årlig medlemsavgift. Det viktiga är att ni – på förfrågan – kan uppvisa dokumentation som intygar varje enskild medlems aktiva ställningstagande under 2022.

Aktuella kontaktuppgifter till er förening
Glöm inte att meddela oss om er förening har nya kontaktuppgifter, ny adress eller om något annat har förändrats som vi behöver känna till. Det är också viktigt så att vi kan nå er med information och besked, med mera. Kontrollera gärna att er epost-adress inte har spamfilter som filtrerar bort mail från domänen kontaktnatet.se

Om er förening är med i flera riksorganisationer
Ni får vara med i andra riksorganisationer. Er förenings medlemmar kan däremot bara utgöra underlag för bidrag från MUCF till en enda riksorganisation för det gällande året. Detta innebär att om ni är med i två riksorganisationer måste ni välja vilken ni godkänner använder ert underlag. Ni är skyldiga att meddela Kontaktnätet om ni rapporterar era medlemmar till annan riksorganisation och om ni ingår i deras underlag för ansökan om organisationsbidrag från MUCF kan ni inte få Kontaktnätets verksamhetsbidrag.

För helt nybildade föreningar
Om ni är en mycket ny förening kanske ni ännu inte hunnit göra en första verksamhetsberättelse.  Ni kan då skicka in en enkel verksamhetsrapport eller en verksamhetsplan till oss. Här finns en enkel mall för hur en verksamhetsberättelse kan se ut: Mall för verksamhetsberättelse

Fler frågor om rapportering:
Läs mer här: Vanliga frågor om rapportering
Om ni inte finner svaren där, kontakta oss så hjälper vi er.

Övrigt

Er rätt att använda uppgifter
Alla föreningar är skyldiga att följa lagar om hantering av personuppgifter, exempelvis PUL och GDPR. När ni rapporterar era medlemmar till Kontaktnätet ska ni ta detta i beaktande och intyga att ni följer dessa demokratiska grundkrav. I och med er rapportering intygar ni att ni har rätt att inkomma med uppgifterna till Kontaktnätet. De uppgifter ni skickar in ingår i underlag för Kontaktnätets ansökningar till myndigheter som MUCF och Kulturrådet om stöd.

Kontaktnätet följer också GDPR och lämnar inte ut medlemslistor till andra än revisorer och motsvarande. Medlemsregistren används främst för statistik och i förekommande fall som underlag för förbundets olika ansökningar om stöd. Uppgifter om föreningens och styrelsens kontaktperson kan komma att lämnas ut i relevanta sammanhang och ingå i ansökningar. Ni som skickar in uppgifter ansvarar för att kontaktpersonen är medveten om detta. Ni som förening godkänner i och med er rapportering att Kontaktnätet får tillgång till och får hantera de uppgifter ni sänder in. Kontaktnätet använder era uppgifter i löpande hantering för förbundets verksamhet, exempelvis för kontakt med er förening och för förbundets lista av medlemsföreningar.