Extra stöd för insatser i Coronakrisen

Ett krisstöd från Kontaktnätet!

I Coronakrisen är det många som inte längre kan genomföra sina verksamheter. Arrangemang och medlemsaktiviteter ställs in. Kontaktnätet gör en satsning för att försöka stötta våra föreningar i krisen och hitta nya sätt att nå ut med kultur. Vi har nu förlängt möjligheten att söka detta stöd (se nedan).

Ni som är föreningar i Kontaktnätet kan nu enkelt söka ett stöd för att göra särskilda insatser för nya sätt för er att sprida kultur online under Coronakrisen. Detta stöd ska ses som en förstärkning och som något som kan möjliggöra något ni annars inte skulle kunna göra i er förening. Beskriv i er ansökan vad det kan vara.

Ni kanske vill live-streama en konsert men saknar pengar till att hyra in ljudtekniker? Ni kanske saknar en bra mikrofon när ni sänder workshop? Ni kanske behöver marknadsföra ert online-event? Ni som redan har förutsättningar kanske vill prova nya metoder?

Vi kommer i bedömningen prioritera nyskapande idéer och idéer som når prioriterade målgrupper, det vill säga en eller flera av nedan punkter som ansökan omfattar:

* Satsningar som når unga människor (personer under 26) som verksamma i kulturlivet eller som tilltänkt publik.
* Satsningar i inland och glesbygd.
* Satsningar som rör behövande grupper, exempelvis personer med funktionsvariationer.
* Nyskapande satsningar som syftar till att stärka förutsättningar för professionella kulturskapare att verka och nå ut under Coronakrisen.
* Satsningar som är arrangörsfrämjande och utvecklande.

Ni kan söka upp till 2000 kr.

Om stödet:

* Ni kan söka stödet om ni är en förening i Kontaktnätet och har inkommit med en (godkänd) rapport för verksamhetsåret 2019.
* Syftet med stödet är att er förening ska kunna genomföra insatser enligt ovan beskrivning.
* Ni kan söka stödet från och med 7 maj 2020. När medlen är slut kommer utlysningen tas bort. Om medel finns kvar är sista ansökningsdag beslutad till 15 augusti 2020.
* Beslut om stöd fattas löpande av administrationen på uppdrag av riksstyrelsen. Besluten kan ej överklagas.
* Ni får besked om beslutet så snart vi hinner, i normalfallet inom en-två veckor från en komplett ansökan.
* Max ett stöd per förening kan komma att beviljas.
* Viss hänsyn tas till geografiskt läge, då vi gärna ser att föreningar från hela landet får ta del av medlen.

För de som beviljas stöd gäller även att:

* Ni ska genomföra insatserna senast sista september 2020.
* Medlen ska användas till det syfte ni beskrivit.
* Medel utbetalas till er förening inom en månad från beviljat stöd.
* Verksamheten som omfattas ska vara alkoholfri och drogfri.
* Ni ska redovisa hur ni använt medlen till Kontaktnätet efter avslutat arbete, senast två månader efter avslutat projekt eller som senast sista november 2020. Ni ska då redovisa hur ni använt medlen och mot anmodan även kunna uppvisa kopior på verifikat/kvitton på kostnaderna. Ni ska även i korthet i skrift berätta vilka mål ni nådde. Vi ser gärna att ni också skickar med bilder på verksamheten.
* Om ni inte redovisar riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga.

Ansök om stöd
Skicka in ett mail till kansli (a) kontaktnatet.se och svara på nedan frågor:

* Vad planerar ni att göra inom ramarna för det sökta stödet? (Beskriv kort vad ni vill göra.)
* Vilka kommer insatserna att nå? Når ni unga människor? Når eller engagerar ni kulturaktörer?
* Vad vill ni använda medlen till?  (Beskriv tänkta kostnader eller skicka med en enkel budget.)
* Vilken summa söker ni?  (max 2000 kr)

Ni kommer att få återkoppling på ert mail, troligen inom en vecka. Om ni mot förmodan inte hör något, kontakta oss så vi kan säkerställa att er ansökan kommit in. Ha överseende då det nu i Coronakrisen råder stor belastning på oss som riksorganisation.

Har ni frågor om stödet kan ni också kontakta oss så försöker vi återkoppla så snart vi hinner.

Kontaktnätet satsar dessa medel inom ramarna dels för vad vi gör för att främja ungas delaktighet i föreningslivet och dels inom ramarna för vad vi gör som arrangörsfrämjande insatser för att stärka det professionella kulturlivet under Coronakrisen. Stödet kan sökas löpande som längst till dess att de avsatta medlen tar slut. Totalt avsätter Kontaktnätet 40 tkr.