FAQ – rapportering

FAQ (vanliga frågor) om årlig komplett rapportering om verksamhet

Q: Varför ska vi rapportera vår verksamhet?
A: Kontaktnätet behöver er rapportering för att vi tillsammans ska kunna fortsätta få stöd från MUCF till Kontaktnätet, men också andra stöd. Det verksamhetsbidrag som vi delar ut till de bidragsgrundande röstberättigade medlemsföreningarna i Kontaktnätet är beroende av stödet från MUCF. Stödet kan bara ges till de föreningar som genom komplett rapportering kunnat styrka sin status som röstberättigad medlemsförening samt i övrigt uppfyller kraven för att ingå i Kontaktnätets bidragsgrundande underlag till ansökan om organisationsbidrag från MUCF. Därför behöver vi er hjälp. Er verksamhet stärker Kontaktnätet och Kontaktnätet kan stödja er verksamhet.

Q: Vad är skillnaden mellan röstberättigad medlemsförening och bidragsgrundande medlemsförening?
A: Röstberättigad är den förening som uppfyller Kontaktnätets stadgars krav för röstberättigat medlemskap. Bidragsgrundande är den förening som genom komplett rapportering till Kontaktnätets kansli kan styrka att föreningen uppfyller kraven som MUCF ställer på de föreningar som ingår i Kontaktnätets bidragsgrundande underlag i den ansökan som Kontaktnätet gör.

Det betyder att röstberättigade föreningar kan vara bidragsgrundande men man kan vara röstberättigad utan att vara bidragsgrundande.

Q: Vilka krav är det som finns för att man ska vara en röstberättigad medlemsförening?
A: Kraven på röstberättigade medlemsföreningar utgår från Kontaktnätets stadgar. En röstberättigad medlemsförening:
• är ideell
• är partipolitiskt och religiöst obunden
• bedriver kulturverksamhet som huvudsaklig inriktning
• har minst 3 fysiska personer som medlemmar
• har minst 60% av medlemmarna i åldrarna 6–25 år
• är öppen för alla som söker medlemskap och som stöder föreningens målsättning
• verkar i enlighet med Kontaktnätets målsättning och uppfyller de av Kontaktnätet stadgade kraven
• har medlemskap som förnyas årligen där varje medlem tar aktiv ställning till sitt medlemskap.

Kontaktnätet går årligen ut med information om hur föreningarna rapporterar för att bekräfta sitt medlemskap.

Q: Vilka krav är det som finns för att man ska vara en bidragsgrundande medlemsförening?
A: Bidragsgrundande är de röstberättigade föreningar som också uppfyller kraven för att ingå i Kontaktnätets bidragsgrundande underlag till ansökan om organisationsbidrag från MUCF, vilket innebär att man behöver:
*lämna in en komplett rapportering av föregående års medlemmar och verksamhet, inom den deadline som kansliet kommunicerar ut.
*bekräfta att rapporteringen får användas av Kontaktnätet som underlag i deras ansökan om organisationsbidrag från MUCF (detta förutsätter att ingen annan riksorganisation som söker organisationsbidraget har fått tillåtelse att använda rapporteringen som underlag för en ansökan om organisationsbidrag från MUCF).
*inkomma med eventuella övriga handlingar som Kontaktnätet begär för att säkerställa att föreningen uppfyller de krav som MUCF ställer på hur Kontaktnätet får dela ut verksamhetsbidraget.

Utifrån detta görs en bedömning om föreningen uppfyller kraven för att vara bidragsgrundande eller inte. Kom ihåg att en förening kan vara medlem och röstberättigad i Kontaktnätet utan att vara bidragsgrundande. Vad som krävs för att vara bidragsgrundande regleras av MUCF.

Q: Vad händer om man inte uppfyller kraven för att vara röstberättigad medlem?
A: De föreningar i nätverket som inte uppfyller kraven för röstberättigade medlemmar erhåller status observatörsmedlem i Kontaktnätet. Det innebär att ni tyvärr inte kan få det årliga verksamhetsstödet men ni kan ändå vara med i Kontaktnätet och ta del av många andra möjligheter och även vissa andra stöd. Föreningar som är observatörsmedlemmar rekommenderas sträva efter att så småningom uppfylla kraven för ordinarie medlemskap i Kontaktnätet.

Q: Kan vår förening vara medlem i Kontaktnätet och i en annan organisation samtidigt?
A: För Kontaktnätets del går det bra att er förening är medlem i flera organisationer. Detta påverkar inte ert medlemskap.

Däremot kan det begränsa vilka stöd ni kan få från Kontaktnätet. Exempelvis kan ni inte få Kontaktnätets årliga verksamhetsbidrag om ni har rapporterat era medlemmar och er verksamhet till en annan riksorganisation som ansöker om organisationsbidrag från MUCF. Om ni är osäkra, kontakta oss gärna så reder vi ut det tillsammans.

Q: Vår förening kommer troligen inte uppnå de av Kontaktnätet stadgade kraven för röstberättigade medlemsföreningar i år. Ska vi ändå rapportera?
A: Absolut! Det finns andra förmåner och erbjudanden som kan komma Kontaktnätets övriga föreningar till del. Rapporteringen styrker att ni som förening är aktiv och att ni fortfarande vill vara del i Kontaktnätets nätverk. Om ni inte fyller kraven för 60% unga i er förenings medlemsbas så räcker det om ni lämnar in en grundläggande rapportering för att bekräfta ert observatörsmedlemskap. Kontakta kansliet för mer information.

Q: Hur rapporterar vi vår verksamhet?
A: Det smidigaste sättet är att registrera sin förening i eBas. eBas är också ett verktyg ni som medlem i Kontaktnätet får använda utan kostnad där ni kan hålla era medlemsregister. Det går även bra att skicka sina handlingar till kansli@kontaktnatet.se.

Q: Vad händer om vi inte rapporterar?
A: En förening som inte lämnar in en rapportering får inte status som medlemsförening i perioden. Kontaktnätet har förståelse för att en förening kan behöva vara inaktiv under en period, exempelvis så som många föreningar tvingades vara under pandemin. Kontaktnätet utesluter inte en förening bara för att den inte rapporterat. Däremot om föreningen är inaktiv i flera år utan att inkomma med rapportering kan föreningen komma att utredas för utträde.