Bli medlem

Vi använder oss av en tjänst som heter e-bas för att registrera nya medlemmar. Läs först nedan och klicka sen på denna länk om din förening vill söka medlemskap i Kontaktnätet:

https://ebas.kontaktnatet.se/anslut

Du får då först välja mellan att starta en ny förening, eller att ansluta en förening som redan är bildad.

Vilka kan bli medlem?
Medlem i Kontaktnätet kan den förening bli som är ideell och

  • har minst tre fysiska personer som medlemmar.
  • har minst 60 % av medlemmarna i åldern 6-25 år. Utöver fysiska medlemmar kan förening även ha juridiska personer som medlemmar, dock högst 10 % av föreningens totala antal medlemmar och varje juridisk person får endast ha en röst vid föreningens medlemsmöten.
  • är öppen för alla som söker medlemskap och stöder föreningens målsättning.
  • verkar i enlighet med Kontaktnätets målsättning och uppfyller de av Kontaktnätet stadgade kraven.

Förening som ej fyller kraven på medlemskap kan även vara delaktiga i nätverket och får då status observatörsmedlem i väntan på att föreningen förhoppningsvis kan fylla kraven för medlemskap.

Medlemsavgift

Föreningens medlemskap i Kontaktnätet är avgiftsfritt. Det kostar ingenting för er förening att vara medlemmar i Kontaktnätet!

Välkomstbidrag

Vi betalar ut ett Välkomstbidrag till den förening som valts in i Kontaktnätet och som inkommit med samtliga uppgifter som behövs för att föreningen ska bli del av Kontaktnätet.
Ni måste då också kunna redovisa att er förening har minst 5 fysiska personer i åldern 6-25 år som medlemmar, och att minst 60% av totalt antal medlemmar är i denna ålder. Ni får ej heller tidigare varit medlemmar i Kontaktnätet.

År 2020 är Välkomstbidraget 2000 kr.

Verksamhetsbidrag – ett årligt stöd till våra föreningar

De föreningar som fyller kraven för medlemskap samt inkommer i tid med godkänd rapportering får ett årligt verksamhetsbidrag till föreningen! När föreningen redovisat det gångna årets verksamhet och medlemmar, samt inkommit med de handlingar som behövs, betalar Kontaktnätet ut ett ekonomiskt stöd, ett verksamhetsbidrag, till föreningens konto. Läs mer om verksamhetsbidraget här.

Andra stöd och möjligheter!

Stöd till arrangörer
Kontaktnätet erbjuder också andra stöd till föreningarna, exempelvis möjligheten att få stöd för att kunna boka yrkesverksamma artister. Utöver det kan ibland Kontaktnätet möjliggöra andra stöd som föreningar som är medlemmar i Kontaktnätet kan söka. Information om detta ges löpande till våra medlemsföreningar.

Nätverk, träffar och utbildningar
Som medlem i Kontaktnätet får ni även möjlighet att delta i olika utbildningar, seminarier eller andra nätverksträffar för medlemmar, när så sker. Varannat år är det också kongress för Kontaktnätet där medlemsföreningarna samlas för att bland annat välja ny styrelse och besluta om kommande verksamhetsinriktning. Kongressen är också en bra plats att nätverka och träffa andra föreningar.

Du kan också få tips och rådgivning kring hur kan utveckla din förening från Kontaktnätet och det finns även böcker som Kontaktnätet givit ut som ni kan ta ladda ner via vår hemsida.

Mer om medlemskapet

Inval, utträde och uteslutning
Kongressen beslutar om inval och uteslutning av föreningar i Kontaktnätet. Mellan kongresserna beslutar Riksstyrelsen (interimistiskt) om inval, utträde och uteslutning av förening. Kontaktnätet värnar om demokrati och kulturverksamhet. Vi arbetar aktivt för ett inkluderande föreningsliv och ungas delaktighet. Observatörsmedlemmar i Kontaktnätet ska sträva efter att kunna bli fullvärdiga medlemmar. Medlemsförening som motarbetar Kontaktnätets syfte, målsättning eller bryter mot stadgar eller regler kan uteslutas ur organisationen.

Starta förening
Vi har en onlinetjänst som hjälper dig som vill starta en förening att komma igång! Vi använder oss av verktyget eStart som är en del av systemet eBas. Här kan ni enkelt komma igång med bildandet av en förening, samt ansluta er till Kontaktnätet. Kontakta oss gärna om ni har funderingar eller frågor. Hitta till eStart genom att klickar här!