Övriga villkor och information för verksamhetsbidraget 2024

Innehåll:

*Kriterier för verksamhetsbidraget 2024
*Övriga villkor för verksamhetsbidraget
*Bra att tänka på för verksamhetsbidraget

Kriterier för verksamhetsbidraget 2024

För att din förening ska kunna få verksamhetsbidraget behöver ni lämna in rapportering som styrker att ni uppfyller följande kriterier:

Medlemmar (föregående års)

 • Föreningen bestod till 60% eller mer av medlemmar i åldrarna 6-25 år
 • Föreningens medlemmar är identifierbara (för varje medlem ska följande framgå: förnamn, efternamn, födelseår, könsidentitet och en kontaktuppgift i form av postadress, e-postadress eller telefonnummer)
 • Föreningens medlemmar har tagit aktiv ställning till sitt medlemskap under året som avses

Verksamhet (föregående års)

 • Föreningen är demokratiskt uppbyggd*
 • Föreningen har haft verksamhet 2023
 • Föreningen har haft ett årsmöte 2023
 • Föreningen har en förtroendevald styrelse
 • Föreningen har en förtroendevald revisor (som är oberoende)

*demokratiskt uppbyggd i enlighet med MUCF:s demokrativillkor.

Intyganden

 • Föreningen godkänner att Kontaktnätet använder uppgifterna i rapporteringen som del av sitt underlag för ansökan om bidrag från MUCF och som underlag för Kontaktnätets medlemsregister.
 • Föreningen finns inte med i någon annan organisations underlag för ansökan om bidrag från MUCF samma år
 • Föreningen har en kontaktperson ur styrelsen, som godkänner att Kontaktnätet använder dennes förnamn och efternamn i sin ansökan om bidrag från MUCF (som blir offentlig handling)
 • Föreningen har ett telefonnummer och/eller en e-postadress som Kontaktnätet har tillåtelse att använda i sin ansökan om bidrag från MUCF (som blir offentlig handling)

Ni behöver även lämna in de kompletteringar som kansliet begär av er, inom utsatt deadline.

I samband med revisorns granskning kommer Kontaktnätet behöva begära in kompletteringar från vissa av föreningarna. Alla föreningar ska därför vara beredda att lämna de kompletteringar som efterfrågas inom utsatt tid. Detta är del av den rutin som vår revisor kräver i sin granskning av Kontaktnätets underlag för ansökan till MUCF. Kontaktnätets kansli kontaktar de föreningar som berörs av revisorns granskning med vidare instruktioner och deadline för att lämna in begärda handlingar.

Observera att Kontaktnätet behöver följa statliga myndigheten MUCF:s regelverk för hur deras bidrag till Kontaktnätet får delas ut och Kontaktnätets revisor granskar årligen detta.

Beroende på de krav MUCF och Kontaktnätets revisor ställer på Kontaktnätet kan kriterierna för verksamhetsbidrag komma att ändras, även under pågående år.

Övriga villkor för verksamhetsbidraget

Verksamhetsbidraget
Verksamhetsbidrag delas ut enligt utlyst regelverk så långt medlen räcker. För föreningar med fler än 1000 bidragsgrundande medlemmar sker särskild bedömning av verksamhetsbidragets omfattning.

Er rätt att använda uppgifter
Alla föreningar är skyldiga att följa lagar om hantering av personuppgifter, exempelvis PUL och GDPR. När ni rapporterar era medlemmar till Kontaktnätet ska ni ta detta i beaktande och intyga att ni följer dessa demokratiska grundkrav. I och med er rapportering intygar ni att ni har rätt att inkomma med uppgifterna till Kontaktnätet. De uppgifter ni skickar in ingår i underlag för Kontaktnätets ansökningar till myndigheter som MUCF och Kulturrådet om stöd.

Kontaktnätet följer också GDPR och lämnar inte ut medlemslistor till andra än revisorer och motsvarande. Medlemsregistren används främst för statistik och i förekommande fall som underlag för förbundets olika ansökningar om stöd. Uppgifter om föreningens och styrelsens kontaktperson kan komma att lämnas ut i relevanta sammanhang och ingå i ansökningar. Ni som skickar in uppgifter ansvarar för att kontaktpersonen är medveten om detta. Ni som förening godkänner i och med er rapportering att Kontaktnätet får tillgång till och får hantera de uppgifter ni sänder in. Kontaktnätet använder era uppgifter i löpande hantering för förbundets verksamhet, exempelvis för kontakt med er förening och för förbundets lista av medlemsföreningar.

 

Bra att tänka på för verksamhetsbidraget

Frivilligt ansvar
Verksamhetsbidraget är en möjlighet som Kontaktnätet erbjuder de föreningar som kvalificerar för stödet. Eftersom Kontaktnätet behöver följa statliga myndigheten MUCF:s regelverk kan rapporteringen som hör till bedömningen tyvärr bli en ganska krävande process för flera föreningar.

Kontaktnätet vill att medlen ska komma så många föreningar som möjligt till del och vi hjälper gärna er förening genom rapporteringen så gott vi kan utifrån era önskemål. Det är frivilligt att ta del av verksamhetsbidraget och de föreningar som vill ha möjlighet till detta ansvarar för att rapporteringen är komplett och mottagen av kansliet inom utsatt tid. Begär alltid bekräftelse från kansliet när ni skickat in er kompletta rapportering om ni inte fått detta inom någon vecka efter att ni skickat in.

Aktivt medlemskap – ett årligt ställningstagande
En förutsättning för det demokratiska deltagandet i föreningslivet är att medlemmarnas val att vara medlem är ett aktivt ställningstagande. Kontaktnätet värnar demokrati och vi har som krav att medlemmarna i föreningen enbart räknas i rapportering som bidragsgrundande för verksamhetsbidraget om de, under det rapporterade året, tagit aktiv ställning till sitt medlemskap i föreningen.

Ett aktivt ställningstagande är exempelvis att medlemmen – under året medlemskapet avser – har skrivit på en handling som intygar medlemskapet, bekräftat sitt medlemskap per mail eller betalat in en årlig medlemsavgift.

Det viktiga är att ni – på förfrågan – kan uppvisa dokumentation som intygar varje enskild medlems aktiva ställningstagande under året rapporteringen avser. Kontaktnätets revisor bedömer utifrån MUCF:s regelverk om dokumentationen är tillräcklig.

Aktuella kontaktuppgifter till er förening
Glöm inte att meddela oss om er förening har nya kontaktuppgifter, ny adress eller om något annat har förändrats som vi behöver känna till. Det är också viktigt så att vi kan nå er med information och besked, med mera. Kontrollera gärna att er epost-adress inte har spamfilter som filtrerar bort mail från domänen kontaktnatet.se

Om er förening är med i flera riksorganisationer

Ni får vara med i andra riksorganisationer. Er förenings medlemmar kan däremot bara utgöra underlag för bidrag från MUCF till en enda riksorganisation för det gällande året. Detta innebär att om ni är med i två riksorganisationer måste ni välja vilken ni godkänner använder ert underlag.

Ni är skyldiga att meddela Kontaktnätet om ni rapporterar era medlemmar till annan riksorganisation och om ni ingår i deras underlag för ansökan om organisationsbidrag från MUCF kan ni inte få Kontaktnätets verksamhetsbidrag.