Rapportering 2024 (för 2023)

Kontaktnätet delar ut ett verksamhetsbidrag till de medlemsföreningar som uppfyller kriterierna för stödet. Läs mer nedan om när och hur ni rapporterar förra årets medlemmar och verksamhet för att ha chansen att få verksamhetsbidrag i år!

Kan vi få verksamhetsbidrag?

Om er förening bestod till 60% eller mer av medlemmar i åldrarna 6-25 år under förra året så kan ni vara aktuella för Kontaktnätets verksamhetsbidrag! Verksamhetsbidragets storlek beror bland annat på antal medlemmar i er förening. Läs mer nedan.

Om er förening inte uppfyller kriteriet om 60% baserat på föregående års medlemmar så kan ni tyvärr inte ta del av verksamhetsbidraget. Ni får istället gärna lämna in en om föregående års medlemmar och verksamhet.

Se även Övriga villkor och information för verksamhetsbidraget 2024.

När behöver vi rapportera för att kunna få verksamhetsbidraget?

Ju snabbare ni rapporterar under året, desto större verksamhetsbidrag har ni chans att få!

Första deadline – 31 maj
Föreningar som innan första deadline skickat in en komplett rapportering som bedöms bidragsgrundande får ett grundstöd om 5000 kr samt ett tillägg om 50 kr per bidragsgrundande medlem (utöver de tre första).

Sista deadline – 22 augusti (preliminär)
Föreningar som efter första deadline men innan sista deadline skickat in en komplett rapportering som bedöms bidragsgrundande får ett grundstöd om 2000 kr samt ett tillägg om 50 kr per bidragsgrundande medlem (utöver de tre första).

Rapportering som är inkomplett efter sista deadline är ej garanterad att bedömas för verksamhetsbidrag.

Ni kan även behöva skicka in olika kompletteringar – kansliet meddelar då detta.

Tips: Rapportera gärna i god tid innan deadline så att ni även hinner få hjälp med eventuella kompletteringar.


Hur lämnar jag in rapporteringen?

Det finns två sätt att lämna in era underlag:

1: maila till kansliet och bifoga samtliga bilagor.

2: ladda upp information och bilagor i medlemssystemet e-bas. När ni är helt klara med detta så mailar ni kansliet att ni laddat upp er information.

Därefter kommer kansliet att bekräfta att er rapportering är mottagen. Ni får då ett mail.

Om ni inte får svar inom en vecka från det att ni meddelat att ni är färdiga, vänligen kontakta oss och påminn att bekräfta ni skickat in er rapportering.

Vad ska ingå i rapporteringen?

Ni behöver skicka in följande handlingar till Kontaktnätet:

  • Justerat årsmötesprotokoll 2023 NYTT FÖR I ÅR!
  • Medlemslista 2023
  • Verksamhetsberättelse 2023
  • Stadgar (aktuella)
  • Aktivt medgivande att Kontaktnätet får använda era uppgifter gentemot MUCF.

Utöver detta kan ni behöva inkomma med olika kompletteringar.

För mer information om kriterier för verksamhetsbidraget, se Övriga villkor och information för verksamhetsbidraget 2024.

När får vi besked om verksamhetsbidrag?

När rapportering väl är inlämnad och klar gör Kontaktnätet en preliminär bedömning av er förenings möjlighet att erhålla bidraget. Detta kan dröja några veckor. Därefter granskar Kontaktnätets revisor underlagen.

De föreningar som bedöms aktuella för bidraget kan behöva inkomma med ytterligare kompletteringar, i samband med den rutinmässiga granskning som Kontaktnätets revisor gör eller mot bakgrund av ändringar i MUCF:s regelverk. Kansliet kontaktar dessa med mer information.

Beslut om verksamhetsbidraget fattas i september när granskningen är avslutad.

Verksamhetsbidrag betalas ut i perioden september-oktober till de föreningar som är bidragsgrundande i enlighet med regelverket för hur verksamhetsbidraget får delas ut.

MUCF kan som del av en rutinkontroll komma att begära att få se kopia på ert senaste årsmötesprotokoll även efter besked har getts. Ha därför även detta i beredskap.

För helt nybildade föreningar
Om ni är en mycket ny förening kanske ni ännu inte hunnit göra en första verksamhetsberättelse.  Ni kan då skicka in en enkel verksamhetsrapport eller en verksamhetsplan till oss. Här finns en enkel mall för hur en verksamhetsberättelse kan se ut: Mall för verksamhetsberättelse

Fler frågor om rapportering:
Läs mer här: Vanliga frågor om rapportering
Om ni inte finner svaren där, kontakta oss så hjälper vi er.