Bli medlem

Vi använder oss av en tjänst som heter e-bas för att registrera nya medlemmar. Läs först nedan och klicka sen på denna länk om din förening vill söka medlemskap i Kontaktnätet:

https://ebas.kontaktnatet.se/anslut

Du får då först välja mellan att starta en ny förening, eller att ansluta en förening som redan är bildad.

Medlem i Kontaktnätet kan den förening bli som är ideell och

  • har minst fem fysiska personer i åldern 6-25 år som medlemmar.
  • har minst 60 % av medlemmarna i åldern 6-25 år. Utöver fysiska medlemmar kan förening även ha juridiska personer som medlemmar, dock högst 10 % av föreningens totala antal medlemmar och varje juridisk person får endast ha en röst vid föreningens medlemsmöten.
  • är öppen för alla som söker medlemskap och stöder föreningens målsättning.
  • verkar i enlighet med Kontaktnätets målsättning och uppfyller de av Kontaktnätet stadgade kraven.

Förening som ej fyller kraven kan även vara delaktiga i nätverket och får då status observatörsmedlem i väntan på att föreningen förhoppningsvis kan fylla kraven för medlemskap.

Medlemsavgift

Föreningens medlemskap i Kontaktnätet är avgiftsfritt.

Välkomstbidrag

Till förening som väljs in i Kontaktnätet utbetalas ett välkomstbidrag.

(Utbetalningar av stödet sker när föreningen är godkänd och vid löpande tillfällen. Det kan variera hur lång tid det tar att behandla er ansökan.)

Verksamhetsrapport och årligt stöd

När föreningen redovisat det gångna och inkommit med de handlingar som krävs, inklusive att sänt  in en godkänd medlemsförteckning, betalar Kontaktnätet ut ett ekonomiskt stöd till föreningens konto. Detta betalas ut efter att föreningens rapport godkänts (föreningen fyller kraven på att ha unga medlemmar). Utbetalningar sker löpande vissa tillfällen på året, i normalfallet inom två  månader från godkänd rapport.

För närvarande är stödet på 1 000 kr, samt 50 kr per (godkänd) medlem från och med medlem nr 21 i åldern 6-25 år.

Inval utträde och uteslutning

Kongressen beslutar om inval och uteslutning av föreningar i Kontaktnätet. Mellan kongresserna beslutar Riksstyrelsen under kongressperiod interimistiskt om inval, utträde och uteslutning av förening.

Medlemsförening som motarbetar Kontaktnätets målsättning eller grundregler kan uteslutas ur organisationen.