Kontaktnätets föreningar påverkas av Coronakrisen

Kontaktnätet genomför just nu en undersökning där vi gått ut till våra medlemmar med en enkät och frågor för att skapa oss en bild av hur Coronakrisen påverkar kulturföreningarna runtom i landet. Vi har i skrivande stund bara hunnit få svar från ungefär 10% av våra medlemmar men det är en ganska tydlig bild som målas upp.

På frågan om hur föreningarna påverkas varierar svaren från att inte ännu påverkas till att vara hårt ansatta. En del kan fortsätta som vanligt i nuläget, en del har kunnat anpassa verksamheterna, en del har delvis förhindrad verksamhet och en del har verksamhet som blivit totalt förhindrad. Verksamhet har varit tvungen att tillfälligt upphöra för en förening som är beroende av de nolltaxelokaler som kommunen nu stängt ner som åtgärd och för en annan förening har lokaler där delar av verksamhet sker stängts ner för att minska smittspridning.

Många arrangörer drabbas
Främst är det konsertarrangemang som drabbas, men vi ser också tecken på att andra verksamhetsområden drabbas, exempelvis de där föreningarna fungerar som mötesplatser. Ett exempel är att en förening fått ställa in hemspråksundervisning för yngre. Verksamheter drabbas även genom att färre besöker dagligverksamheter såsom caféer och viss verksamhet har fått anpassats genom att minska antalet deltagare medan andra verksamheter tillfälligt fått ställas in helt och hållet.

De arrangerande föreningarna drabbas som sagt tydligt. En förening har redan valt att ställa in två arrangemang och även aktörer i samarbete med föreningar har ställt in sina evenemang hos olika föreningar. En förening hoppas kunna hålla sitt inplanerade arrangemang i slutet av månaden, men en inresande artist har de bokat av och de har dragit ner på marknadsföring. Det finns också de som inte ännu påverkats särskilt mycket, exempelvis en förening som har haft låg aktivitet överlag under perioden och tror att de inte kommer drabbas så hårt.

Den närmsta framtiden?
Föreningarna ser överlag bekymrat på den närmsta framtiden och många är oroliga för konsekvenserna av krisen. Det är oklart hur länge situationen kommer råda, men de som inte har stora event inplanerat före sommaren hoppas på att det ska ha lugnat ner sig vid det laget. Den förening vars största arrangemang, en årlig festival, äger rum i maj uttrycker ovisshet och svårighet att boka artister nu när framtiden är så oklar. Fler arrangemang kan komma att ställas in för föreningar och för de vars verksamhet tagit helstopp kommer det bli svårt att få upp momentum igen.

Krisen medför också ovisshet – en förening ser det som möjligt att få antingen en tydlig ökning eller minskning av verksamhet som bidrar till deras dagliga överlevnad, detta då föreningens målgrupp är unga och stora delar av utbildningar numera har stängt, vilket medför att många unga kan ha ökade behov av fritidssysselsättning samtidigt som Coronakrisen kan förhindra deltagande. Det är en situation där båda alternativen är problematiska. En ökning av deltagare leder till ökad smittrisk medan minskning leder till förlorade intäkter och brist på arbete för anställda.

Ekonomi i kris
Även om urvalet av föreningar ännu är litet går det att skönja en trend av att föreningarna redan drabbas ekonomiskt. Många har dock svårt att svara på i vilken utsträckning. Vissa uppger förluster eller inkomstbortfall och en förening kan konkret uppge att de räknar med 7000 kronor i förlust bara i mars månad men uppger ovisshet för de kommande månaderna. Flera ser risk för förluster eller förlorade intäkter om fler arrangemang måste ställas in, en förening uppger att det rör sig om tiotusentals kronor i förlust. Om vi skulle utgå från dessa siffror så kan det alltså handla om någonstans mellan 100 000 -250 000 kronor i månaden som minst för Kontaktnätets föreningar totalt och mörkertalet kan vara stort då vi ännu saknar data.

Hopp och råd
Det som också är tydligt är att alla försöker kämpa på med alla medel som finns till buds. Många uttrycker också stor förståelse för att det är svåra tider och delar med sig av goda råd. Att följa bestämmelser och/eller rekommendationer för att minska smittspridningen är återkommande råd. Ett annat tips är att ordna mindre event med lokala akter istället för större bokningar. Flera råder att vara tydlig med information till sina medlemmar och inte bidra till panik. Flera uppmanar också att stötta band, artister, arrangörer och liknande genom dessa tider, exempelvis genom att köpa merch eller helt enkelt donera pengar till föreningarna. En stor fördel är att ideella föreningar inte är vinstsyftande så de som donerar kan känna trygghet i att pengarna går garanterat till verksamheten!