Folk och Kultur 2024 Interregional Samverkan

Onsdag 7 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Interregional Samverkan – för vem?

Om programpunkten:
I de nordliga regionerna har det tecknats ett positionspapper, ”Kultur i norr”, om att arbeta interregionalt. En av punkterna är arrangörsfrämjande åtgärder. Samtidigt verkar arrangörer i det fria och ideellt organiserade kulturlivet i en verklighet där stöd till såväl infrastrukturer som interregionala samarbeten är minst sagt sparsamma, i flera fall obefintliga.

Hur ser egentligen förutsättningarna ut för svenska regioner att stötta det fria och ideellt organiserade kulturlivet? Finns ambitioner, finns samverkansmöjligheter över regionala gränser och finns reellt sökbara stöd med möjlighet att mottas?

Kultursamverkansutredningen pekar på hur modellen ska utvecklas – men hur ska den kunna göra det utan att på riktigt inkludera det fria och ideellt organiserade kulturlivet?

Tid: 7 februari 16.00-17.00

Plats: Torget, Munktell Science Park

Medverkande: Dag Celsing (kulturkonsult), Malin Hülphers (scenkonstchef Estrad Norr), Theresa Bystedt (Ordf. Kontaktnätet Mellersta & södra Norrland), Emelie Klein (Kulturföreningen Kretsen), Kontaktnätet. Fler tillkommer.

Se mer i Folk och Kulturs program.

Folk och Kultur 2024 Vad är roten till kulturföraktet?

Torsdag 8 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Vad är roten till kulturföraktet?

Om programpunkten:
Förra året under Folk och Kultur inledde vi samtalet om fin- och fulkultur. Nu höjer vi blicken och tar ett strukturanalytiskt perspektiv på frågorna.

Vem kan bestämma vad som är kultur och vem vet vad som är bra konst? Vilka strukturer och maktordningar finns i kulturlivet och hur påverkar dessa det fria uttrycket? Vilken inverkan har idén om den konstnärliga kvaliteten och hur relaterar det till principen om armlängds avstånd samt de nationella kulturpolitiska målen? Vad händer när praktik inte följer policy och vilka effekter får det här på kulturlivets infrastrukturer? Hur föds och göds kulturförakt?

Välkommen till en programpunkt där vi utmanar perspektiven och söker efter roten till kulturföraktet tillsammans med en panel.

Tid: 8 februari 09.00-10.00

Plats: C-Hallen, Munktellmuseet

Medverkande: Susanna Dahlberg (VD Riksteatern), Jonathan Björk (Musikproducent populärmusik Västra Götalandsregionen), Andreas Wandegren (Ordf. SUB – Riksförbundet För Subkultur), Kontaktnätet. Fler tillkommer.

Se mer i Folk och Kulturs program.

Folk och Kultur 2024 Gömma Nyckel

Fredag 9 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Gömma nyckel – om utlåsningseffekten i svensk kulturpolitik.

Om programpunkten:
Står den svenska kulturpolitiken för livskraftig utveckling och nyskapande? Eller hänger den med nöd och näppe med? Kanske den till och med stagnerar?

Begreppet inlåsningseffekt har på senare år använts för att beskriva att samma former, uttryck och organisationer fortsätter få stöd, vilket lämnar begränsade möjligheter för förnyelse i kulturlivet som inkluderar nya former, uttryck och organisationer. Inlåsningseffekt brukar dock avse en person låses fast vid ett arbete eller en bostad – inte att plats saknas för andra. Borde vi tala om en utlåsningseffekt som motverkar förnyelse i den svenska kulturpolitiken?

Välkommen till ett samtal om kulturpolitikens svårbeträdda trösklar, låsta dörrar och vart nycklarna kan tänkas vara gömda.

Tid: 9 februari 09.00-10.00

Plats: Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell

Medverkande: Lawen Redar (kulturpolitisk talesperson S), Amanda Lind (ordf. riksdagens kulturutskott, kulturpolitisk talesperson MP), Hanna Schölander (Ordf. Driftnämnden Kultur och skola, Region Halland), Peter Ollén (Ledamot Riksdagens kulturutskott, M) och Kontaktnätet.

Se mer i Folk och Kulturs program.

Folk och kultur 2023 Breddat deltagande

Fredag 10 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Breddat deltagande – för vem och hur?

Om programpunkten:
Rapporten Kulturlivets fortlevnad pekade på hur kultursamverkansmodellens svårtillgänglighet för det fria och ideellt organiserade kulturlivet utgör ett problem för breddat deltagande i kulturlivet. Nu pågår en statlig utredning av kultursamverkansmodellen där breddat deltagande är ett ledord – men vad är det egentligen som avses och hur kan de kulturpolitiska strukturerna leda till ett bredare deltagande?

Välkommen till ett samtal om breddat deltagande – vad det innebär, hur det kan uppnås, vem som kan realisera det och vilka resurser som behövs.

Tid: 10 februari 14.00-15.00

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna

Medverkande: Amanda Lind (ordf. riksdagens kulturutskott, Mp), Lawen Redar (kulturpolitisk talesperson S), Erik Palm (Verksamhetsledare MAIS – Musikarrangörer i Samverkan), Malin Weijmer (Myndigheten för kulturanalys), Max Horttanainen (ordf. Sverok), Robert Uitto (regional kulturpolitiker, ordf. och vd Länsteatrarna i Sverige), Hasse Lindgren (Konstnärsnämnden), Anna Ryborg (ordf. Ax – Kulturorganisationer i samverkan), Niklas Carlsson (Kontaktnätet) och Jesper Westermark (Kontaktnätet).

Folk och kultur 2023 Kulturföraktet

Torsdag 9 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Kulturföraktet – Folk och elitkultur.

Om Programpunkten:
Finkultur och fulkultur, vad handlar det egentligen om? Kulturellt kapital, verkshöjd och konstnärlig kvalitet, vem som utövar och tar del av innehållet eller vem som arrangerar med vilka resurser?

Välkommen till ett samtal om genre, synsätt på kultur, hierarkier och maktordningar där organisationer inom olika genrer och konstnärliga uttryck möts för att diskutera frågorna.

Tid: 9 februari 12.45-13.45

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna.

Medverkande: Susanna Dahlberg (vd Riksteatern), Peter Eriksson (ordf. Sweden Festivals), Theresa Bystedt (Kontaktnätet, Pipeline), Louise Nordgren (Svensk Jazz) och Jesper Westermark (Kontaktnätet).

Folk och kultur 2023 Rockin’ in the free world

Onsdag 8 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Rockin’ in the free world – pop och rock i kulturpolitiken.

Om Programpunkten:
Pop och rock, eller ”populärmusik” som det också ofta kallas, är ett område som består av mängder av olika genrer. Begreppets betydelse varierar dessutom stort beroende på i vilket sammanhang det används och vem som använder det. Inom kulturpolitiken används ”Pop och rock” ofta på ett sätt som omges av såväl okunskap som missuppfattningar av många olika slag, vilket naturligtvis har stora effekter på kulturlivets förutsättningar att arbeta med och inom genrerna.

Så hur ser förutsättningarna för området ”Pop och rock” och dess genrer egentligen ut? När det vare sig finns ett kulturpolitiskt erkännande inom offentliga strukturer eller kommersiell bärkraft, undantaget för ett snävt fåtal genrer och utövare, så återstår bara det fria och ideellt organiserade kulturlivet som möjliggörare för genrerna. Finns det en kulturpolitisk vilja att skapa förutsättningarna för mångfalden som finns i genrerna?

Välkommen till en föreläsning om förutsättningarna för samhällets tredje sektor att kunna stötta och möjliggöra arrangemang med såväl ideella som professionella utövare inom genrerna.

Tid: 8 februari 16.45-17.30

Plats: Ångvälten/Tändkulan, Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna.

Medverkande: Kontaktnätet.